ایران جمعیتی ندارد در مقابل‏‎ ‎‏عالَم. این ایمان جوانهای ماست، این برکات رسول اکرم است، این برکات امام صادق‏‎ ‎‏است. این برکاتی است که چشم دنیا را خیره کرده است و همه را مضطرب کرده. آنهایی‏‎ ‎‏که گمان می کردند که با یک تشر ایران را می توانند چه بکنند، گمان کردند که حالا هم‏‎ ‎‏زمان قاجار است. حالا هم زمان پهلوی است که مردم بیدار نبودند. امروز زمان بیداری‏‎ ‎‏مردم ماست، زمان هوشیاری و شکوفایی ایمان است دراین کشور.

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۱۶۱

. انتهای پیام /*