ما مسلمین هم که جمعیتمان اگر هم باشیم بیشترین جمعیت را داریم، و ذخایرمان‏‎ ‎‏بزرگترین ذخایر است، و افرادمان افراد بزرگ و برجسته است، بتوانیم با وحدت اسلامی‏‎ ‎‏و زیر تعالیم قرآن مجید با هم مجتمع باشیم. در عین حال که همه در ممالک خودمان‏‎ ‎‏استقلال داشته باشیم، لکن تمام مجتمع باشیم تحت لوای اسلام و توحید و نگذاریم که‏‎ ‎‏دستهای ابرقدرتها در ممالک ما حکومت کند و ما زیر پرچم آنها باشیم.‏

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۲۳

. انتهای پیام /*