امروز ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغلی هستیم، از اختلاف کلمه احتراز و به‏‎ ‎‏وحدت اسلامی که پیوسته مورد سفارش کتاب و سنت است گرایش نموده، و کلمۀ حق‏‎ ‎‏را عُلْیا و کلمۀ باطل را سفلا قرار دهیم.‏

صحیفه امام جلد ۴ ص ۳۱۱

. انتهای پیام /*