رسول الله خاتم با رسیدن به مرتبۀ عالی‏‎ ‎‏انسانیت و آنچه در وهم کس نیاید، به مظهریّت اسم جامع اعظم با خطاب ‏یا اَیُّها الْمُدَّثِّرُ. قُمْ

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۲۱۰ - ۲۱۱

. انتهای پیام /*