سؤال:کشور ما، کشور آزادی است و ما بسیار خوشحالیم که حضرتعالی به فرانسه تشریف آورده اید.‏‎ ‎‏حضرت آیت الله دربارۀ وضع ایران، پس از توقیف دکتر سنجابی، چه نظری دارند؟‏

جواب: ‏توقیف دکتر، اسباب تحولی نمی شود. این هم از دست و پاهایی است که شاه می زند به‏‎ ‎‏خیال اینکه دکتر را تسلیم کند. و معلوم نیست که کسی تسلیم شاه بشود، یا اشخاص‏‎ ‎‏محترمی تسلیم شاه بشوند.

سؤال: نظر حضرتعالی دربارۀ احتمال مبارزۀ مسلحانه چیست؟ دو ـ سه روز پس از این آقای شریعتمداری در‏‎ ‎‏این باره گفته اند هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

جواب: ما امیدواریم قبل از اینکه نوبت به مبارزۀ مسلحانه برسد، مسائل به دلخواه ملت ختم‏‎ ‎‏شود. چنانچه یکوقت مقتضی شد. آن وقت تجدید نظر می کنیم.‏

سؤال: حضرتعالی می فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما‏‎ ‎‏فرانسوی ها چندان مفهوم نیست. زیرا که جمهوری می تواند بدون پایۀ مذهبی باشد. نظر شما چیست؟‏‎ ‎‏آیا جمهوری شما بر پایۀ سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک‏‎ ‎‏است؟ چگونه است؟‏‏‏

جواب: ‏اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر‏‎ ‎‏یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود‏‎ ‎‏اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان‏‎ ‎‏جمهوری است که همه جا هست.‏

صحیفه امام جلد ۴ ص ۴۷۹


. انتهای پیام /*