‏ بسمه تعالی‏

‏‏۲۹ قع ۹۶‏

‏‏ به عرض حضور مبارک می رساند، جواب مرقومات مبارکه را داده ام اینک قبض را‏‎ ‎‏که خواسته اید و آقای اسلامی خواسته اند فرستادم.‏

‏‏ ۱ـ وجوهی که در افغانستان مدعی سرقت هستند، رسید نمی دهم.‏

‏‏ ۲ـ آنچه برای لبنان است نزد آقای خلخالی‏‎[۱]‎‏ بفرستید مانع ندارد.‏

‏‏ ‏‏۳ـ به اشخاصی که معلوم است می خواهند طفره بروند دستگردان نفرمایید.‏

‏‏ ۴ـ نوشتۀ آقای حق شناس را رد نفرمایید.‏

‏‏ ۵ـ شخص مجنون اگر منافعی دارد احتیاط کنند در دادن خمس.‏

‏‏ ۶ـ برای سوریه از آقای خلخالی مشورت فرمایید قبل از آن مرحمت نفرمایید.‏

‏‏ ۷ـ راجع به مدرسۀ کویته، آقای شریعت مرقوم داشته که این محل غیر از محلی است‏‎ ‎‏که به نام آقای سید یوسف است لهذا برای ساختمان مانع ندارد وجه بفرستید، عین‏‎ ‎‏مکتوب ایشان را فرستادم ملاحظه فرمایید؛ طریق ارسال را نمی دانم باید از ایشان سؤال‏‎ ‎‏شود، شهریه هم مرحمت فرمایید.‏

‏‏ ۸ ـ معاملات هروئین و امثال آن را عرض کردم که باید معاملۀ بطلان کنند و وجه را به‏‎ ‎‏صاحبش برسانند و اگر نمی شناسند، از قِبَل او مجازند صدقه بدهند.‏

‏ و جعبه برای تلویزیون درست نکنند و به هیچ وجه اعانت در این امور نباید بکنند.‏

‏‏ ۹ـ آنچه به آقای حائری واگذار شده امضا نمودم، اطلاع دهید.‏

‏‏ ۱۰ـ در نامۀ سابق عرض کردم پنجاه هزار تومان وسیلۀ احمد برای آقای حاج‏‎ ‎‏آقا حسن، آقازادۀ آقای ثقفی بفرستید ایشان گرفتاری زیاد از قرار مذکور دارند.‏

‏‏ ۱۱ـ شخصی که صد و هفتاد هزار برای خواهرش خانه خریده اجازه نمی دهم.‏

صحیفه امام جلد ۳ ص ۱۸۱ - ۱۸۲

. انتهای پیام /*