دنیا علیل‏‎ ‎‏است، سران همۀ کشورها، الاّ انگشت شمار. نمی توانم بگویم این یکی، دو تا، سه تا؛‏‎ ‎‏سران همۀ اینها مردم را مسموم کرده اند و افکار ملتهای خودشان را مسموم کرده اند و‏‎ ‎‏علیل کرده اند ملتهای خودشان را. آنقدر تحقیر کرده اند از این ملتها ، آن قدر اینها را در‏‎ ‎‏فشار اقتصادی قرار داده اند و آن قدر این بیچاره ها زحمت کشیدند و زحمت هایشان را‏‎ ‎‏دیگران به غارت بردند که علیل شدند، افکارشان از بین رفته است. یکی می خواهد که‏‎ ‎‏بیاید احیا کند این افکار را. ومن امیدوارم که ان شاءالله حضرت بقیة الله زودتر تشریف‏‎ ‎‏بیاورند و این طبیب واقعی بشر، با آن دم مسیحایی خود اصلاح کند اینها را.‏

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۳۰

. انتهای پیام /*