جامعۀ توحیدی عبارت از جامعه ای است ـ توحیدی به معنای حقیقی، نه به آن معنای‏‎ ‎‏غلطی که گفته شده است ـ عبارت از جامعه ای است که با حفظ همۀ مراتب یک نظر‏‎ ‎‏داشته باشند، کأنّه یک موجودند. شهربانی، شهرداری ـ عرض می کنم که ـ ارتش،‏‎ ‎‏ژاندارمری، سایر قشرهای دولت، ملت، رئیس جمهور، پایینتر، همه با حفظ مراتبشان‏‎ ‎‏یک مقصد داشته باشند و آن یک مقصد الهی، کأنّه همان طوری که یک جامعۀ‏‎ ‎‏توحیدی در خود بدن انسان است. انسان به منزلۀ جامعۀ توحیدی است. چشم، گوش،‏‎ ‎‏دست، اینها، اما هم فرمانفرما دارد، هم فرمانبر دارد. مغز فرمان می دهد، دست فرمان‏‎ ‎‏می برد، اما همه یک راه دارند.

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۴۶۹

. انتهای پیام /*