دانشگاه ما، که مرکز آدمسازی باید باشد، قشر دانشجو که متعهد برای اسلام است و‏‎ ‎‏خونش را برای اسلام داد و فعالیت برای اسلام کرد، حالا بیدار باشد که یک عده‏‎ ‎‏معدودی توی این دانشگاهها دارند می روند و نمی خواهند اسلام پیدا بشود. نه اینکه‏‎ ‎‏می خواهند دانشگاه درست بشود؛ خیر؛ آنها از درست شدن دانشگاه می ترسند.

صحیفه امام جلد ۸ ص ۱۷۷

. انتهای پیام /*