شما آقایان توجه داشته باشید که همه در محضر خدا هستید؛ و انسان همواره باید این‌‎ ‎‌گونه تلقی کند که خدا ناظر اعمال و رفتار اوست. در جمهوری اسلامی غیر از‌‎ ‎‌گروهک هایی که می خواهند به اسلام و مسلمین ضرر و زیان بزنند، نباید دنبال عیب‌‎ ‎‌دیگران رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید و در هر مسئله ای که پیش می آید ببینید خدا‌‎ ‎‌چه می گوید، که همان را انجام دهید. در مورد هیأت های گزینشی که قبلاً بوده اند، من‌‎ ‎‌نسبت به صلحای آنها جسارتی نمی کنم، و چون از باب اینکه احتمال آن می رفت که‌‎ ‎‌عده ای در میان آنها نفوذ کرده باشند، صلاح بود که آنها را منحل اعلام کنم تا دوباره با‌‎ ‎‌ترتیب بهتری به وجود آیند. بعضی از مسائل گزینش بسیار بد بوده است و احتمال‌‎ ‎‌می رفت که افراد فاسدی بخواهند ما را از بین ببرند. چون مسائلی از این قبیل که شمارۀ‌‎ ‎‌شناسنامه فلانی چند است، یا فلان کس در کجا شهید شده، جزء مسائل اسلامی نیست؛ و‌‎ ‎‌در کشور اسلامی عنوان این گونه مطالب به نام مکتب، خجالت آور است که اینها ملاک‌‎ ‎‌گزینش و اسلامی بودن افراد گردد، و ما جوانانی که به درد اسلام می خورند را از کارها‌‎ ‎‌بیرون بریزیم.‌

و من نگرانی ام از این بود که ما نشسته باشیم و در پیش ما کتاب ها و جزواتی به اسم‌ ‌اسلام منتشر شود که ربطی به اسلام ندارند، و عده ای هم بگویند که اگر اینها عیب‌‎ ‎‌داشتند، جواب آنها را می دادند، پس مورد قبول هستند که در مقابل آنها ساکت اند.‌‎ 

‌‎

صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۲۴-۲۲۵

. انتهای پیام /*