بزرگترین گرفتاری بشر و ماها این گرفتاری است که خودمان داریم و از ناحیه‏‎ ‎‏خود ما هست. کسی که از روی حُبّ نفس به مردم و اشیاء نظر می کند و به اشیایی که نظر‏‎ ‎‏می کند از راه دشمنی و بغض نظر می کند؛ این نمی تواند آزاد باشد، در نظر دادن گرفتار‏‎ ‎‏است. و کسی که از راه حبّ نفس نظر می کند به موجودات یا به اشخاص یا به گروهها این‏‎ ‎‏آزاد نیست، نمی تواند حکم صحیح بکند.

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۸

. انتهای پیام /*