ما می بینیم که این اسلام را به همۀ ابعادش روحانیون حفظ کرده اند، به همۀ‏‎ ‎‏ابعادش. یعنی معارفش را روحانی حفظ کرده، فلسفه اش را روحانی حفظ کرده،‏‎ ‎‏اخلاقش را روحانی حفظ کرده، فقهش را روحانی حفظ کرده، احکام سیاسیش را‏‎ ‎‏روحانی حفظ کرده. همۀ اینها با زحمتهای طاقت فرسای روحانیین محفوظ شده.‏‎ ‎‏الآن که شما یک همچو فقه غنی ای می بینید که فقه شیعه غنی ترین فقهی است که‏‎ ‎‏در دنیا هست، غنی. قانونی که با زحمتهای علمای شیعه توضیح و تفریع شده است،‏‎ ‎‏غنی ترین فقه است، غنی ترین قوانین است در دنیا

صحیفه امام جلد ۳ ص ۲۳۸

. انتهای پیام /*