هر انسانی که مشغول کاری می شود البته مشکلات دارد و کسی که بخواهد مشکلی‏‎ ‎‏در کاری نباشد باید مثل مرده ها در قبرستان برود و یا منزوی باشد. اگر قرار باشد افراد‏‎ ‎‏متعهد کنار بروند. مسئول هستند. آنان که کمر برای حفظ اسلام بسته اند باید اگر همه هم‏‎ ‎‏رفتند، آنها بمانند.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۳۴۸

. انتهای پیام /*