هیچ چیزی به زشتی دنیاگرایی روحانیت‏‎ ‎‏نیست. و هیچ وسیله ای هم نمی تواند بدتر از دنیاگرایی، روحانیت را آلوده کند. چه بسا‏‎ ‎‏دوستان نادان یا دشمنان دانا بخواهند با دلسوزیهای بیمورد مسیر زهدگرایی آنان را‏‎ ‎‏منحرف سازند؛ و گروهی نیز مغرضانه یا ناآگاهانه روحانیت را به طرفداری از‏‎ ‎‏سرمایه داری و سرمایه داران متهم نمایند. در این شرایط حساس و سرنوشت سازی که‏‎ ‎‏روحانیت در مصدر امور کشور است و خطر سوءاستفادۀ دیگران از منزلت روحانیون‏‎ ‎‏متصور است، باید بشدت مواظب حرکات خود بود. چه بسا افرادی از سازمانها و انجمنها‏‎ ‎‏و تشکیلات سیاسی و غیر آنها با ظاهری صددرصد اسلامی بخواهند به حیثیت و اعتبار‏‎ ‎‏آنان لطمه وارد سازند؛ و حتی علاوه بر تأمین منافع خود، روحانیت را رو در روی‏‎ ‎‏یکدیگر قرار دهند. البته آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با‏‎ ‎‏تبلیغات دیگران از میدان به در روند حمایت از محرومین و پا برهنه هاست؛ چرا که هر‏‎ ‎‏کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۹۹

. انتهای پیام /*