دردآشنایان جوامع اسلامی، همانان که با محرومان و پابرهنگان میثاق خون بسته اند،‏‎ ‎‏باید توجه کنند که در آغاز راه مبارزه اند و برای شکستن سدهای استعمار و استثمار و‏‎ ‎‏رسیدن به اسلام ناب محمدی راه طولانی در پیش دارند.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۱۱۹

. انتهای پیام /*