عمده این است که ما ذهن این جوان ها و حتی‏‎ ‎‏پیرها و روشنفکرنماها را آماده کنیم که ما خودمان آدم هستیم و اینطور نیست که در همه‏‎ ‎‏چیز دستمان را پیش دیگران دراز کنیم و حتی اخلاق و زبانمان را نیز از آنها یاد بگیریم.‏‎ ‎‏در حالی که عده ای زبان خودشان را کنار گذاشته و ارزش را به چند کلمه انگلیسی در‏‎ ‎‏کتابی می دانند، با اینکه با زبان خودشان همان مطلب را می شود فهماند.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۲۱۶

. انتهای پیام /*