عده ای هم به نام «فرهنگ‏‎ ‎‏ایران باستان» از اسلام فرار می کردند، که چندی پیش عده ای از اینها که در خارج اجتماع‏‎ ‎‏کرده بودند یکی از حرف هایشان این بود: «تعجب است که ما باید روزانه هفده مرتبه رو‏‎ ‎‏به کعبۀ عرب ها دولا راست بشویم و نماز بخوانیم، و اگر ما از عرب ها فرهنگ ایران را‏‎ ‎‏بگیریم جز شتر چیزی نمی ماند» در صورتی که اروپائی ها و دانشمندان اروپا هم قائل به‏‎ ‎‏این مطلب اند که تمدن اسلام مقدم بر سایر تمدن هاست. و در سابق به هر یک از ایرانیان‏‎ ‎‏از کودکی تزریق می شد که باید همه چیز از اروپا گرفته شود و ارزش های انسانی به هر چه‏‎ ‎‏بیشتر فرنگی شدن است و باید از سر تا پا فرنگی شویم.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۲۱۶


. انتهای پیام /*