زن نقش بزرگی در اجتماع‏‎ ‎‏دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش دِه زنان و مردان ارجمند است. از دامن‏‎ ‎‏زن مرد به معراج می رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. روز‏‎ ‎‏بزرگی است، یک زن در دنیا آمد که مقابل همۀ مردان است.

صحیفه امام جلد ۷ ص ۳۴۱

. انتهای پیام /*