زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده همدوش مردان بلکه مقدّم بر آنانند. زنان‏‎ ‎‏ایران، هم مجاهدات انسانی عظیم کرده اند و هم مجاهدات مالی. این طبقۀ محترم زنها که‏‎ ‎‏در جنوب تهران و در شهر قم و در سایر شهرها هستند، همین خانمهای محجبه، همینها‏‎ ‎‏که مظهر عفاف هستند، در نهضت پیشقدم بودند و در ایثار مال هم پیشقدم.

صحیفه امام جلد ۷ ص ۳۴۱

. انتهای پیام /*