‏‏اگر این جدایی پیش بیاید بدانید که پیروز نخواهیم شد. ما با اتحاد پیروز شدیم و‏‎ ‎‏اینجا آمدیم. اگر جدا بشویم از هم و آنها متحد بشوند ما به نیستی می رویم، و اگر این‏‎ ‎‏دفعه این نهضت شکست بخورد تا آخر شکست خوردیم، دیگر امکان ندارد یک‏‎ ‎‏نهضت دیگری پیدا بشود مثل این نهضت. تا آخر دیگر شکست خورده ایم. من‏‎ ‎‏امیدوارم که جوانهای ما یک قدری در امور تأمل کنند، یک قدری آن حرارت جوانی‏‎ ‎‏که برای آنها هست، یک قدری بشکنند. توجه بکنند عمق مسائل را. در این سالها چه‏‎ ‎‏گذشت بر ما، بر شما. علت اینکه اینطور شدیم چی بوده؟ علت این بوده است که ما را از‏‎ ‎‏هم جدا کردند. شما یک دسته ای بودید ما یک دسته ای بودیم، کارگر یک دسته ای بود،‏‎ ‎‏کاسب یک دسته ای بوده. هر کسی جدا و علی_' حده فکر می کرد. این مثل قطره های باران‏‎ ‎‏که علی_' حده باشند، از هیچ کدام هیچ کار نمی آید، اما این قطره ها وقتی با هم شدند سیل‏‎ ‎‏راه می افتد، وقتی سیل راه افتاد می شکند همۀ بنیانها را، مثل همین قطراتی که ماها بودیم؛‏‎ ‎‏وقتی مجتمع شدیم یک سیل شد و این دیوار بزرگی که هیچ کس احتمال شکستش را‏‎ ‎‏نمی داد ـ بحمدالله ـ شکستید. حفظ کنید این وحدت را، کوشش کنید در حفظ آن،‏‎ ‎‏توجه کنید، خوبها را تعریف بکنید. لازم نیست حالا یکدفعه بگویید روحانیون الآن‏‎ ‎‏می خواهند چه بکنند. شما هم از روحانیون تعریف بکنید تا نکِشند دنبال خودشان ما را،‏‎ ‎‏و الاّ کلاه ما پس معرکه است. خداوند به شما ان شاءالله توفیق بدهد. تأیید کند شما را،‏‎ ‎‏همه را، جوانهای ما را حفظ کند در خارج، در داخل، و همه برای این ملت زحمت‏‎ ‎‏بکشند و گول تبلیغات را نخورند.‏

صحیفه امام؛ ج ۹ ص ۲۲۸

. انتهای پیام /*