کوشش کنید که پایگاه ملی‏‎ ‎‏برای خودتان درست کنید. این به این است که گمان نکنید که شما صاحب مقام هستید،‏‎ ‎‏منصب هستید باید به مردم فشار بیاورید. هرچه صاحب منصب ارشد باشد باید بیشتر‏‎ ‎‏خدمتگزار باشد. مردم بفهمند که هر درجه ای که این بالا می رود با مردم متواضعتر‏‎ ‎‏می شود. اگر یک همچو کاری شد و یک چنین توجهی به مسائل شد و یک همچو‏‎ ‎‏عبرتی از تاریخ برای ما شد، هر قوه ای پایگاه ملی پیدا می کند

صحیفه امام جلد ۷ ص ۵۱۱

. انتهای پیام /*