کوشش کنید که راه‏‎ ‎‏برای خدا باشد، کوشش کنید که چشمتان را از مخلوق، از ما سوای خدا ببندید. توجه تان‏‎ ‎‏به این نباشد که اگر خدمتی برای خدا می کنید، دیگران پیش شما بیایند تواضع کنند. شما‏‎ ‎‏جوانهایی هستید که در طول این مدت زحمت کشیدید؛ برای خدا رنج بردید؛ برای خدا‏‎ ‎‏عمل کردید. حالا یک راه طولانی را برای خدا طی کردید و آمدید اینجا با ما صحبت‏‎ ‎‏کنید، درد دل کنید. کاری که برای خداست خدا توجه می کند و اگر برای خدا نباشد، همۀ‏‎ ‎‏عالم هم توجه کنند، چیزی نیست.‏

صحیفه امام جلد ۹ ص ۲۸

. انتهای پیام /*