خاصیت اعیانیت و اشرافیت به اصطلاح و رفاه این است که چون همیشه خوف این‏‎ ‎‏مطلب که نبادا از این مقام، پایین بیایم و نبادا یک لطمه ای به اشرافیت من بخورد، این‏‎ ‎‏خوف، اسباب این می شد که نسبت به زیر دست ها ظالم و نسبت به بالا دست ها توسری‏‎ ‎‏خور باشد.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۲۹

. انتهای پیام /*