من شهادت می دهم که احمد فرزند اینجانب از موقعی که در مسائل روز وارد شده‏‎ ‎‏است و تماس با کارهای اینجانب داشته است تا حال تحریر این کلمات از او خلاف‏‎ ‎‏دستورات اینجانب مشاهده نکرده ام و در اعلامیه ها و امثال آنها تصرفی بدون رضای من‏‎ ‎‏نکرده است و چیزی بر خلاف گفته های من به من نسبت نداده است و بالجمله خلافی از‏‎ ‎‏او مشاهده نکردم .

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۱۰۷

. انتهای پیام /*