امروز که اسلام و جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همۀ ملت ایران‏‎ ‎‏امانت است، اگر چنانچه خلاف بکنیم، خلاف مصالح جمهوری اسلامی بکنیم، خلاف‏‎ ‎‏مصالح اسلام بکنیم، به این امانت خیانت کردیم، و در پیشگاه مقدس حق تعالی مجرم و‏‎ ‎‏خائن هستیم. خیانت همه اش این نیست که منافقین می کنند، آنها هم یک قسمش است.‏‎ ‎‏خیانت آن نیست که صدام می کند، آن هم یک قسمش است. آنهایی که در داخل با‏‎ ‎‏اسم های مختلف ضربه می خواهند بزنند به اسلام و با اسم امور مختلفه ای به حکومت‏‎ ‎‏اسلامی می خواهند ضربه بزنند، اینها هم خیانت کردند.

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۶۶


. انتهای پیام /*