ایشان نه تنها به عنوان یک فرزند نسبت به پدر ارادت داشت بلکه به عنوان یک مرید و یک مقلد و یک پیرو رهبری امام را پذیرفته بود.

مقید بود آنچه را که امام از او می خواهد صددرصد تا آنجا که توان دارد انجام بدهد.

. انتهای پیام /*