هرچه ستمکاری بیشتر باشد، دین عدل بیشتر تأیید می شود. ظالم با اعمال ظالمانۀ‏‎ ‎‏خودش دین عدل را تأیید می کند؛ و لایزال اینطور بوده است. فرعون با فرعونیت و‏‎ ‎‏طغیانش دین موسی را تأیید می کند، و ابوسفیان با طغیان، دین رسول اکرم را تأیید‏‎ ‎‏می کند؛ و محمدرضا با طغیان و عصیان و جور و ستم، دین اسلام را تأیید می کند. خدا‏‎ ‎‏همان طوری که از قشر متفکرین روحانی تأیید می شود

صحیفه امام جلد ۷ ص ۱۸۳

. انتهای پیام /*