اگر ما در این ضیافت خدا، در این سفره ای که خدای تبارک وتعالی افراشته است برای‏‎ ‎‏همه، اگر ما در اینجا موفق بشویم به اینکه راهمان بدهند در این میهمانخانۀ بزرگ الهی،‏‎ ‎‏جلویمان را نگیرند ـ شیاطین ایستاده اند که راه را نگذارند برویم، جلو گیرند ـ اگر راهمان‏‎ ‎‏بدهند به این ضیافت ممکن است که راهی پیدا بکنیم به آنکه راه انسان است. همۀ‏‎ ‎‏راههای دیگر غلط است، راههای حیوانی است. انسان یک اعجوبه ای است که هم در او‏‎ ‎‏حیوانیت هست، حیوانی شهوی الی غیرمتناهی و هم در او شیطنت هست الی غیرمتناهی.‏‎ ‎‏یک موجودی است همۀ ابعادش غیرمتناهی است

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۳۵

. انتهای پیام /*