‏اگر بنا باشد که انسان به اسم روزه دهان را از مطعومات ببندد و به غیبت‏‎ ‎‏مردم باز کند و شبهای ماه مبارک رمضان ـ که مجالس شب نشینی گرم و‏‎ ‎‏دایر بوده ـ وقت و فرصت بیشتری است، با غیبت، تهمت و اهانت به‏‎ ‎‏مسلمانان به سحر انجامد، چیزی عاید او نمی شود و اثری بر آن مترتب‏‎ ‎‏نمی گردد؛ بلکه چنین روزه داری آداب مجلس مهمانی حق را رعایت‏‎ ‎‏نکرده، حق ولینعمت خود را ضایع نموده است

جهاد اکبر ص ۳۰

. انتهای پیام /*