اگر دیدید کسی می خواهد غیبت کند، جلوگیری کنید و به او‏‎ ‎‏بگویید ما متعهد شده ایم که در این سی روز رمضان از امور محرّمه‏‎ ‎‏خودداری ورزیم؛ و اگر نمی توانید او را از غیبت باز دارید، از آن مجلس‏‎ ‎‏خارج شوید؛ ننشینید و گوش کنید. مسلمین باید از شما در امان باشند.‏‎ ‎

جهاد اکبر ص ۲۷

. انتهای پیام /*