اگر ما ادعامان این باشد که قرآن، کتاب ماست، لکن هیچ صفحه ای از‏ ‏قرآن را به آن عمل نکرده باشیم، قرآن را ادعا داریم که کتاب ما است، به حسب واقع‏‎ ‎‏کتاب ما نیست. اگر ما بگوییم پیغمبر، پیغمبر ما هست، ادعایش آسان است، لکن تا پیروی‏‎ ‎‏ازش نکنیم، نمی توانیم بگوییم پیام آوری است از خدا. اگر ما به حرف او اعتنا نکنیم،‏‎ ‎‏پیامبریش برای ما فایده ندارد.

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۵۳۲ - ۵۳۳

. انتهای پیام /*