آیا ما در این ماه رمضان، در این ضیافت وارد شده ایم و ترک کرده ایم شهوات‏‎ ‎‏جسمانی را؛ فضلاً از شهوات خیالی و شهوات نفسانی و شهوات عقلانی؟ این دیگر هر‏‎ ‎‏کسی دست خودش است که خیال کند، ببیند چه کرده است. آیا در محضر حق تعالی‏‎ ‎‏است که دعوت کرده است ما را

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۲۶۷

. انتهای پیام /*