‏بدان، ای مسکین، گاه برای کسی که در راه خدا به قدم معرفت گام بر می‌دارد، در بعضی ‏‏حالات، روشن می‌شود که سلسله وجود و منازل و مراحل شهود از تجلیات قدرت حق ‏‎ ‎‏تعالی و از درجات گسترش سلطنت و مالکیّت او هستند و نیرویی جز نیروی او ظهور ‏‎ ‎‏ندارد و اراده‌ای جز اراده او به ظهور نمی‌رسد، بلکه اساساً وجودی جز وجود او نیست. ‏‎ ‎‏پس، عالم همان گونه که سایه وجود و نسیم جود اوست، سایه کمال وجود او نیز هست. به ‏‎ ‎‏همین سبب است که قدرتش همه چیز را در برگرفته و بر همه موجودات غلبه دارد و ‏‎ ‎‏موجودات از حیث ذات خود شیئیت و وجودی ندارند

شرح دعای سحر ص ۱۱۲- ۱۱۳

. انتهای پیام /*