ارتش ما پشتوانه‏‎ ‎‏ملت ماست؛ ارتش ما ضامن استقلال کشور ماست. ارتش ما از ماست و ما از ارتش. ملت‏‎ ‎‏و ارتش از هم جدایی ندارند؛ در زمان طاغوت بود که بین اقشار ملت جدایی انداختند:‏‎ ‎‏ارتش را از مردم جدا کردند و مردم را از ارتش، فرهنگیان را از روحانیین جدا کردند و‏‎ ‎‏روحانیین را از آنها، بازاریها را از احزاب سیاسی جدا کردند و آنها را از آنها؛ برای اینکه‏‎ ‎‏استفاده کنند و از اختلاف ما نتیجه ببرند.‏

صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۵۳۱

. انتهای پیام /*