ما گمان می کنیم که حیاتِ در اینجا چیزی است و نبودن در‏‎ ‎‏اینجا نقصی است، در صورتی که حیات در اینجا نازلۀ آن حقیقتی است که از عالم غیب‏‎ ‎‏آمده است و موت ـ اگر چنانچه موت انسانی باشد ـ رجوع به همان مرتبه ای است که در‏‎ ‎‏اول بوده است، و البته مراتب مختلف و شئون مختلف است. و ما امیدواریم که از فیض‏‎ ‎‏ماه مبارک و فیض عید ماه مبارک ـ که عید وصال است ـ ما هم حظّی ببریم که بتوانیم در‏‎ ‎‏این مشکلاتی که بر ما وارد می شود

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۲۸۵

. انتهای پیام /*