خوردنها زیاد است! حلقومها خیلی گشاد است! تمام‏‎ ‎‏نفت را در یک حلقوم، دو تا حلقوم فرو می برند. البته مملکت ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏دیگر ورشکست‏‎ ‎‏می کند. آنقدر بخور هست که هر چه درآید از این مملکت، این بخورها زیادتر دهانشان‏‎ ‎‏باز است، حلقومشان باز است! ما می خواهیم این حلقومها را ببندیم. این مردمی که‏‎ ‎‏حلقومهایشان خیلی کوچک است، به اینها یک تقسیمی بشود؛ یک چیزی به اینها برسد.

صحیفه امام جلد ۴ ص ۴۶۳

. انتهای پیام /*