آنهایی که در خانه های‏‎ ‎‏مجلل، راحت و بی درد آرمیده اند و فارغ از همۀ رنجها و مصیبتهای جانفرسای ستون‏‎ ‎‏محکم انقلاب و پابرهنه های محروم، تنها ناظر حوادث بوده اند و حتی از دور هم دستی‏‎ ‎‏بر آتش نگرفته اند، نباید به مسئولیتهای کلیدی تکیه کنند، که اگر به آن جا راه پیدا کنند‏

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۳۳۳

. انتهای پیام /*