امروز که نسیم بیداری در سراسر جهان وزیدن گرفته و توطئه های فریباگر ستمکاران‏‎ ‎‏تا حدودی فاش شده است، وقت آن است که دلسوختگان واقعی مظلومان از هر قوم و‏‎ ‎‏قبیله و در هر مرز و بوم با قلم و بیان و اندیشه و فکر از جنایات ستمگران در طول تاریخ‏‎ ‎‏سیاه آنان پرده بردارند و پرونده های تجاوز آنان را به ساکنین این سیاره ارائه دهند. و‏‎ ‎‏علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و متفکران اسلام بزرگ یکدل و یک جهت‏‎ ‎‏در راه نجات بشریت از تحت سلطۀ ظالمانۀ این اقلیت حیله باز و توطئه گر که با دسیسه ها و‏‎ ‎‏جنجالها سلطۀ ظالمانۀ خود را بر جهانیان گسترده اند، بپا خیزند و با بیان و قلم و عمل خود‏‎ ‎‏خوف و هراس کاذبی را که بر مظلومان سایه افکنده است بزدایند؛ و این کتابهایی را که‏‎ ‎‏اخیراً با دست استعمار که از آستین کثیف این بردگان شیطان منتشر شده و دامن به‏‎ ‎‏اختلاف بین طوایف مسلمین می زنند نابود کند و ریشۀ خلاف که سرچشمۀ همۀ گرفتاری‏‎ ‎‏مظلومان و مسلمانان است را برکند؛ و یکدل و یک سو بر این رسانه های گروهی که در‏‎ ‎‏بیشتر ساعات شب و روز به فتنه انگیزی و نفاق افکنی و دروغ پردازی و شایعه سازی عمر‏‎ ‎‏خود را می گذرانند پرخاش کنند و بر سرچشمۀ تروریزم که از کاخ سفید می جوشد‏‎ ‎‏بشورند.

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۱۴۸

. انتهای پیام /*