اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل‏‎ ‎‏می کند. حقی را از هیچ کس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند‏‎ ‎‏و حق استقلال را به اسم استقلال از آنها سلب کند. به اسلام پیوسته باشید و پیوند خودتان‏‎ ‎‏را هر روز محکم کنید. از شیاطینی که می خواهند پیوند شما را از اسلام جدا کنند

صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۶۹

. انتهای پیام /*