روحانیون‏‎ ‎‏متعهد اسلام باید از خطر عظیمی که از ناحیۀ علمای مزور و سوء و آخوندهای درباری‏‎ ‎‏متوجه جوامع اسلامی شده است سخن بگویند، چرا که این بیخبران هستند که حکومت‏‎ ‎‏جابران و ظلم سران وابسته را توجیه و مظلومین را از استیفای حقوق حقۀ خود منع و در‏‎ ‎‏مواقع لزوم به تفسیق و کفر مبارزان وآزادیخواهان در راه خدا حکم می دهند، که‏‎ ‎‏خداوند همۀ ملتهای اسلامی را از شرور و ظلمت این نا اهلان و دین فروشان نجات دهد.‏

صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۳۳۹

. انتهای پیام /*