بعد التحیه، در مواردی که وزیر یا عالیترین مدیر و مقام مسئول در اجرای حکمی تشخیص حَرَج‏‎[۱]‎‎ ‎‏بدهند، آیا اجازه می فرمایید دادستان کل کشور با رعایت دقیق موازین شرعی مجاز بر توقیف اجرا‏‎ ‎‏باشد. الأمر الیکم. دادستان کل کشور ـ یوسف صانعی‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏ در مواردی که مدیر و مقام مسئول تشخیص حرج دادند با تشخیص و تصویب‏‎ ‎‏اکثریت شورای عالی قضایی، دادستان کل کشور می تواند از اجرای حکم جلوگیری‏‎ ‎‏کند.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۵۲۳

. انتهای پیام /*