پایان نامه کارشناسی ارشد «تحقیق و ترجمه رساله تقیه امام خمینی(س)» به قلم "زهرا فهرستی" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، نگارنده در چکیده این اثر آورده است "امام خمینی اولین فقیه شیعی است که در دوران غیبت امام معصوم(ع) موفق به ایجاد حکومت اسلامی برمبنای آموزه های فقه شیعه گردید. امام در وهله اول یک فقیه سرآمد زمان خود بود که اقدام به بنیانگذاری جمهوری اسلامی نمود.

بدیهی است که انسان شناسی امام خمینی و تفسیر ایشان از جهان هستی بر شکل گیری اندیشه سیاسی و رویکرد ایشان نسبت به رابطه با کشورهای خارجی تاثیرگذار بوده است."

نویسنده در ادامه توصیفی کلی از مباحث مطرح شده در این پایان نامه ارائه کرده است تا خواننده با مطالعه این بخش به درک محتوای این اثر دست یابد.

منابع مرتبط:

بررسی تطبیقی تقیه در آرای شیخ انصاری و امام خمینی (س)

تقیه در دیدگاه فقهی امام خمینی

 اسوه تقیه و مقتدای متقین (چرا امام حسین (ع) تقیه نکرد ؟). انتهای پیام /*