پایان نامه کارشناسی ارشد «جایگاه مجلس از نگاه امام خمینی(س)» به قلم "مصطفی ناصری" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، نگارنده در چکیده این اثر آورده است: این رساله با بیان نقش قوه مقننه در حاکمیت جمهوری اسلامی به شرح حاکمیت قانون از دیدگاه امام خمینی(س) پرداخته و در پایان نیز معیارهای گزینش نماینده اصلح از دیدگاه امام خمینی را ارائه کرده است.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- انتخابات در اندیشه امام خمینی(س) - کتاب

2- ساختار سیاسی - حقوقی و عملکرد مجلس شورای اسلامی " با تاکید بر مجلس پنجم و ششم " - پایان نامه

3- بررسی مقایسه ای مجلس شورای ملی با مجلس شورای اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) - مقاله

4- جایگاه مجلس از نگاه امام خمینی(س) - پایان نامه


. انتهای پیام /*