پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در دیدگاه سیاسی امام خمینی(س) و سیدمحمدباقر صدر» به قلم "عباسعلی توتونچی" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، این پژوهش به بررسی آراء و دیدگاه های دوتن از اندیشمندان و علمای بزرگ اندیشه سیاسی شیعه یعنی حضرت امام خمینی(س) و شهید محمدباقر صدر در باب نقش مردم در حکومت اسلامی پرداخته است. امام خمینی(س) در قالب الگوی "ولایت عامه فقها" نقش مردم را در کنار ولی فقیه مطلقه، در حکومت اسلامی داده اند. مشروعیت این حکومت نیز مشروعیت دوگانه الهی - مردمی است. اما شهید محمدباقر صدر به دلیل اعتقاد به خلیفه الهی انسان در دوران غیبت، مردم را تنها عنصر اصلی حکومت اسلامی و مشروعیت بخشی به آن می دانست.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- اسلام و مردم دو رکن اساسی جمهوری اسلامی و نکاتی پیرامون ولایت فقیه و نقش مردم - مقاله

2- نقش و جایگاه مردم دراندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی قدس سره - مقاله

3- باور به حق مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و نفی تقابل آن با حاکمیت الهی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) - مقاله

4- جایگاه و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(س) - پایان نامه

5- بررسی نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در دیدگاه سیاسی امام خمینی(س) و سیدمحمدباقر صدر

. انتهای پیام /*