رهبر کبیر انقلاب اسلامی بارها در سخنانشان در جمع بانوان به موضوع نقش و اهمیت حضور زنان در جامعه و تکریم جایگاه آنان پرداخته اند. از جمله دو سخنرانی ایشان در اسفند ماه که نمونه ای از فرمایشات ایشان درباره جایگاه و مقام زن است.

حضرت امام خمینی در سخنانی در جمع بانوان در اسفند ماه 1359 با اشاره به توطئههاى رژیم سابق براى بانوان فرمودند: درود بر شما بانوان معظّم که با نصیحتهاى خودتان مىخواهید ما را به راه راست وادارید. درود بر بانوان سراسر کشور که در این نهضت شریف معلم مردان بودند، و حالا هم به همان نحو باقى ماندند. ایادى اجانب کوشیدند این قشر محترم که ساختمان صحیح کشورها به دست تواناى آنها بجاست، از شما بانوانى که باید ایران را بسازید و باید مردان را بسازید، عروسکهایى درست کنند و دست ملعبههاى فاسد بسپارند، و بحمد اللَّه موفق نشدند. نقشه این بود که این قشر مؤثر را که از دامن آنها زنان و مردان مؤثر تربیت مىشود طورى کنند که اطفال خودشان را از دامنهاى خودشان برانند، و در جاهاى دیگرى که اطفال در آنجا جمع مىشوند انباشته کنند؛ و شما را از مهر مادرى و آنها را از سرپرستى مادرانشان جدا کنند، که این افرادى که باید که در دامنهاى شما تربیت بشوند از شما جدا بشوند، و نتوانند براى کشور خودشان و براى اسلام عزیز عمل کنند. نقشه این بود که با توطئه کشف حجاب مفتضح در زمان قُلْدرِ نافهم، رضا خان، این قشر عزیز را که جامعه را باید بسازند تبدیل کنند به یک قشرى که فاسد کنند جامعه را. و این نقشه نه اختصاص به شما بانوان داشت؛ بلکه جوانان و مردان را همین طور بکشانند به مراکز فساد، و آن طور که مىخواهند آنها را تربیت کنند که چنانچه کشورشان به دست هر کس بیفتد، بىتفاوت باشند یا مؤیّد. اگر این نهضت و انقلاب اسلامى هیچ نداشت جز این تحولى که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد؛ این یک امرى بود که کافى بود براى کشور ما. اینهایى که در گوشه و کنار به گوش اشخاص مىخوانند که این انقلاب کارى انجام نداد؛ اشخاصى هستند که این تحولى که در شما پیدا شده است، چون مضر به حال آنها و قدرتهاى چپاولگر است، این را چیزى حساب نکنند؛ و با تبلیغات سوئشان به شما بباورانند که چیزى نشده است. چه بهتر از اینکه در یک همچو جلسهاى که شما بانوان هستید و فعالیت اخلاقى و زحمتهاى همه جانبه براى مستمندان و براى آوارگان مىکشید، از این تحول بهتر چه؟ اگر در رژیم سابق بود، نه این اجتماعات بانوان بود و نه این فعالیت همه جانبه آنها. نیمى از جمعیت در ایران هستند، و این نیم آن، نیم دیگر را هم تربیت مىکند. ایشان با تاکید بر اهمیت نقش والاى زنان در جامعه خاطرنشان ساختند: نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ براى اینکه بانوان علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعّال در همه ابعاد هستند، قشرهاى فعّال را در دامن خودشان تربیت مىکنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم بالاتر است، و از خدمت همه کس بالاتر است. و این امرى است که انبیا مىخواستند. مىخواستند که بانوان قشرى باشند که آنها تربیت کنند جامعه را، و شیر زنان و شیر مردانى به جامعه تقدیم کنند. لکن آنهایى که مىخواهند این کشور را از همه مواهب محروم کنند، از مواهب اسلامى، اخلاقى، اعمال صالحه و آنها را به مراکز فساد بکشانند، آنها هستند که مىبینند. الآن که شما وارد شدید در جامعه و خدمت به جامعه [و] نقشههاى آنها نسبت به بانوان و نسبت به مردان باطل شده است، از این جهت فریاد آنها بلند است که چیزى نشده است و این زمان مثل زمان رژیم سابق است و هیچ تغییرى با زمان رضا خان و پسرش نکرده! اینها تبلیغاتى است بر خلاف آن چیزى که مشاهَد است. براى بانوان سرتاسر کشور و مردان سرتاسر کشور، تحولى که پیدا شده، آن ارزشى که امروز در کشورهاى اسلامى و خصوصاً در کشور ایران پیدا شده است، این است که در رژیم سابق شأن و مرتبت؛ عبارت از آرایش مهوِّع و لباسهاى کذا و منزلگاههاى کذا بود؛ و امروز ارزش، ارزش انسانى است، ارزش اخلاقى است، ارزش انسانى است به واسطه همین تحول در قشر بانوان، دیگر آنهایى که با آرایشهاى فاسد و لباسهاى فاخر مىخواستند فخرفروشى کنند در بین جامعه نسوان ما محکوماند و خجالت زدهاند. آن روز، بانوان اسلامى ما خجلت مىکشیدند که با لباس اسلامى و لباسى که در آن مراعات شده باشد [ظاهر بشوند] طبقات ضعیف هم اگر این کار را مىکردند، خجالت مىکشیدند در بین قشرهاى فاسد و مرفَّه بروند، امروز امر به عکس است؛ آن اشخاصى که داراى آن طور کارهاى فاسد و آرایش فاسد و خودنماییهاى مُفْسِد بودند، آنها احساس شرم مىکنند در بین شما. این تحول یک تحولى است که بالاترین تحول است در جامعه. جامعه ما از بانوان- یعنى بعضى بانوان- زمان محمد رضا و رضا خان برگشتند به یک بانوانى که زینب گونه شدند و تابع فاطمه. آن روز تابع آرایش اروپایى بودند و اینکه باید از اروپا طرح لباس بیاید. امروز تابع مکتب هستند و آنچه اسلام بپسندد مقبول است. این یک تحولى است که بالاترین تحولات است در جامعه ما. نگه دارید این تحول را. توجه کنید به اینکه دستهاى فاسد و قلمهاى فاسد و گفتارهاى فاسد شما را به اغفال نکشاند و شما را برنگرداند به حال سابق. این راه را شما ادامه بدهید. و تودههاى میلیونى مردان ما هم ادامه بدهند و مىدهند. و تودههاى میلیونى بانوان ما هم ادامه بدهند و مىدهند. هیچ توجه به صحبتها و قلمها و سخنرانیهایى که مىشود نکنید، خودتان مستقل فکر کنید، تابع افکار دیگران نباشید. خودتان براى کشور خودتان کوشش کنید که مفید باشید. و شما هدایت کنید مردان را و هدایت کنید و نصیحت کنید دولتمردان را. شما مادران خوبى براى اطفال باشید؛ و ناصحان خوبى براى جامعه؛ و زحمتکشان خوبى براى مستمندان، و هستید بحمد اللَّه. [خدمت] شما جامعهاى که در سرتاسر کشور الآن مشغولید براى همه امورى که کشور ما احتیاج به آن دارد؛ سرپرستى اطفالى که بىپناه هستند، و خدمت به مستمندان و رفتن پیش آوارگان و مستمندان و دلجویى کردن از آنها، این خدمت ارزشمند است و پیش خداى تبارک و تعالى بسیار ارزش دارد. و خداوند شما را و همه بانوان را و همه مردان را هدایت کند که به همین راه مستقیمى که شماها مىروید آنها هم بروند؛ و همان راه صحیحى که بدون غَلّ و غش و بدون هواى نفس، شماها دنبال کردید قشرهایى که در ایران هستند همه همان راه را بروند. (صحیفه امام، ج14، ص: 196-198)
امام راحل در سخنرانی دیگری در اسفند ماه 1363 در جمع بانوان در حسینیه جماران با اشاره به فعالیت بانوان در عرصههاى مختلف فرمودند: خانمها و بانوان ایران قدمهاى بزرگى در راه اسلام و در راه نجات خودشان از قیدهایى که بسته بودند به دست و پاى آنها، نجات یافتند... امیدوارم که همان طورى که شما خانمها در همه امورى که مربوط به پیشرفت اسلام در قبل از این انقلاب و در زمان انقلاب و بعد از انقلاب داشتید، به همین نحو خداوند توفیق بدهد به شما که با تعهد باقى باشید و خدمت کنید به این کشورى که در زیر ستم ستمکاران پایمال شده بود؛ حقوق شما پایمال شده بود و حقوق همه. ماها را مىخواستند که از [نقشه] جغرافیا خارج کنند، و مىخواستند که جوانهاى ما را به فسادها بکشند، و خانمهاى ما را بر خلاف آن مشىاى که باید بکنند، بکشانند. خداى تبارک و تعالى به همه ما منت گذاشت و توفیق داد که تا کنون در این راه موفق بودیم و موفق شدیم. و ما بسیارى از موفقیتها را مرهون خدمتهاى شما بانوان مىدانیم. شما هستید که علاوه بر آنکه خودتان فعالیت مىکنید، فعالیت را در مردها مضاعف مىکنید. و شما بودید که در زمان طاغوت تحت رنج و شکنجه روحى واقع شدید و بحمد اللَّه با قدرت خودتان و تعهد خودتان آن قدرت شیطانى غرا [را] از صفحه روزگار بیرون کردید و نگذاشتید که آن خیالهایى که آنها در سر خودشان و در خاطر خودشان پخته بودند، آن خیالها به نتیجه برسد. و خدا مىداند که اگر نبود این نهضت، و نبود کوشش ملت ایران از زن و مرد و جوان و پیر و بزرگ و کوچک، این ملت همه چیزش را از دست داده بود و مىداد. و شما بحمد اللَّه زحمت کشیدید، رنج بردید و در همه مراحل پایدارى کردید، و بانوان ایران در همه جا فعالیت کردند، چه فعالیتهاى فرهنگى و چه فعالیتهاى اقتصادى، که قشر کثیرى از آنها در کشاورزى دخالت دارند، و قشر کثیرى از آنها در صنعت دخالت دارند و قشر کثیرى در فرهنگ و ادب و علم و هنر. و همه اینها پیش خداى تبارک و تعالى مشکور است، و شماها مورد عنایت حق تعالى ان شاء اللَّه هستید، و مادامى که به این تعهد باقى باشید، خداى تبارک و تعالى شما را نصرت مىکند. بنیانگذار جمهوری اسلامی با توصیه به بانوان به اقتدا نمودن بانوان به فاطمه زهرا (س) بیان داشتند: کوشش کنید در تهذیب اخلاق و در وادار کردن دوستانتان به تهذیب اخلاق. کوشش کنید که در مقابل آن جنایاتى که بر شما وارد شد عکس العمل نشان بدهید، در حفظ همه حیثیاتى که حیثیت بزرگ زن است، آن طورى که زن فرید، حضرت زهرا سلام اللَّه علیها- بود. همه باید به او اقتدا کنید و کنیم و همه باید دستورمان را از اسلام به وسیله او و فرزندان او بگیریم، و همان طورى که او بوده است، باشید. و در علم و تقوا کوشش کنید که عِلم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است، تقوا مال همه است. و کوشش براى رسیدن به علم و تقوا وظیفه همه ماست و همه شماست. ایشان حجاب اسلامى را حافظ ارزشهاى زن برشمرده و خاطرنشان ساختند: و من امیدوارم که دستگاهها با شما کمک کنند و آن چیزى که احتیاج به آن دارید در هر امرى از امور و در فرهنگتان و در تعلیم و تعلمتان وسیله را براى شما به طور شایسته فراهم کنند. و امیدواریم که شما در همه چیز موفق و مؤیّد باشید، و همان طورى که بانوان ایران جانشان را، جوانانشان را، وقتشان را وقف اسلام کردند و اسلام را به اینجا رساندند. و امیدواریم که از این به بعد هم از این بالاتر بشود، و مطمئن باشید که تا شماها در صحنه هستید و شماها متعهد به اسلام هستید و جوان مىدهید و جوان تربیت مىکنید، این اسلام به پیش برود، و ان شاء اللَّه با خوبى و خوشى و قطع دست اعداى دین از این کشور و همه کشورهاى اسلامى. و من امیدوارم که خانمهاى مسلمین در هر جا هستند اقتدا کنند به شما عزیزان که کوشش دارید براى اینکه ارزش زن را هر چه بیشتر بالا ببرید، و آن ظلمى که به شما در آن زمان شد، با کوشش خودتان از او جبران کنید... البته باید توجه داشته باشید که حجابى که اسلام قرار داده است، براى حفظ آن ارزشهاى شماست. هر چه را که خدا دستور فرموده است- چه براى زن و چه براى مرد- براى این است که، آن ارزشهاى واقعى که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسههاى شیطانى یا دستهاى فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال مىشدند اینها، این ارزشها زنده بشود. (صحیفه امام، ج19، ص: 183-185)

. انتهای پیام /*