شرح جنود عقل و جهل یکی از تالیفات اخلاقی امام خمینی (س) است که ایشان به آثار اجتماعی برخی صفات اخلاقی همانند عدل، تعدیل قوه غضبیه، ثبات و پایداری نفس، سعه صدر و عزت نفس، رفق و مدارا با مردم و غیره اشاره کرده است.

امام (س) مبارزه با ایادی استعمار و دشمنان اسلام را منوط به مقاومت در برابر حب نفس، جاه، کبر و غرور بیان می کنند و با اشاره به اینکه هیچ ‏حرکتی و عملی در فرد و جامعه نیست مگر این که مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است.( صحیفه امام؛ ج5، ص 389)، عدل مطلق را عامل تمامی فضایل باطنی، ظاهری، روحی و جسمی می دانند زیرا عدالت عبارت از اعتدال قوای ثلاثه یعنی قوه شهویه، غضبیه و شیطانیه است.( شرح جنود عقل و جهل؛ ص 148) و مبدأ تهذیب ‏نفس تعدیل قوای سه‏ گانه و عدالت همان عمل به حد وسط است، بنابراین طریق سیر انسان کامل از نقص تا کمال، خط مستقیم و سیر معتدل یعنی همان عدالت می‏ باشد. ( شرح جنود عقل و جهل؛ ص 152)  و از این رو انسان کامل متخلق به تمامی صفات نیکو و بری از تمامی مهلکات اخلاقی است. اهمیت این مطلب در بحث ولایت فقیه امام نیز خود را نشان داده است ایشان عدالت را یکی از صفات ولی فقیه می داند. ( صحیفه امام؛ ج11، ص 464)

آنچه ذکر آن اهمیت دارد این است که امام‏ (س) بیش از اخلاق نظری و پرداختن به جزییات قوای آدمی، به اخلاق عملی و تأثیر اخلاق بر زندگی افراد تأکید می‏ کند و مباحث متعارف در علم اخلاق یعنی قوای چهارگانه نفس را در ذیل بحث کلی‏ تری قرار می‏ دهد و آثار و راه‏ حل‏ های بیشتری برای آن می‏ یابد. ایشان در ابتدای کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، مراد از یادگیری علم اخلاق را تهذیب نفس بیان می کند که مقدمه حصول حقایق معارف و لیاقت نفس برای جلوه توحید است و با اشاره به اینکه مباحث فلسفی و تاریخی اخلاق ما را از این مقصود دور می‏ کند و تأثیری در تهذیب باطن انسان ندارد، کتاب اخلاقی را  دوای درد می داند نه نسخه درمان. ( شرح جنود عقل و جهل؛ ص 10)

بنابراین با حاصل شدن معرفت به جنود عقل و جهل، نسبت به مهلکات و منجیات نفس و طرق طرد و کسب آنها نیز معرفت پیدا می‏ شود و این معرفت مقدمه کسب معارف الهی و توحید است؛ زیرا تمام احکام الهی دو مقصد دارند: مقصد اول که اصلی است، توجه دادن فطرت به کمال مطلق است و مباحثی مثل مبدأ و معاد و مراتب سلوک عرفانی و نماز و غیره به این مقصد مربوط است. مقصد دوم که تبعی است. تنفر دادن فطرت از دنیا است. عمده ریاضت‏ها و بسیاری از فروع شرعی مثل روزه و صدقات و ترک معاصی به این مقصد مربوط است. ( شرح جنود عقل و جهل؛ ص 79)

از نظر ایشان علاج اخلاق قبیح و فاسد درونی و بیرونی است. موانع درونی با ریاضت و تکرار و تذکر و غیره اصلاح می شود و موانع بیرونی که استبداد و اختناق حاکم بر محیط مواردی از آن است، با مبارزه یک شخص رفع نمی ‏گردند، بلکه نیاز به مبارزه جمعی افراد جامعه دارد و از فاز اصلاح یک شخص به فاز انقلاب منتقل می ‏شود. در گفتمان انقلاب، تهذیب اخلاق نه تنها برای نیل به سعادت فردی افراد است، بلکه گامی ضروری در راه بهبود اخلاق جامعه است. ایشان معتقدند، در اسلام اخلاق و سیاست به طور همزمان مورد توجه ‏اند. ( صحیفه امام؛ ج3، ص 219) و همانطوری که برای عمل به قوانینی چون عدالت و رفع و دفع ظلم و جور، وجود مجری و تشکیل حکومت ضروری است، از سوی دیگر دستگاه‏های حکومتی و مسؤولین موظف به مراعات اخلاق اسلامی هستند. محیط اخلاقی از اهداف مهم حکومت است.

سقوط  و انحطاط که نقطه مقابل سعادت است بر اثر سلب آزادی از انسان و تسلیم شدن او در برابر سایر انسان‏ها ایجاد می شود.. ( صحیفه امام؛ ج5، ص 388)

. انتهای پیام /*