به گزارش پایگاه پژوهشی و اطلاع رسانی امام خمینی (س)،  این کتاب تمام اجازه های صادر شده در طول مرجعیت امام خمینی (س)، را در خود جای داده که شامل دو بخش پیش گفتار با پنج گفتار در رابطه با احکام گردآوری و مصرف وجوهات شرعی و بخش اجازات می باشد.

متن اجازات عموما شبیه به هم نوشته شده و دارای انشای واحدی است و در موارد اندکی، علاوه بر اجازه اخذ وجوهات، اجازه نقل حدیث از کتب معتبره نیز صادر شده است و عموم اجازات با جمله توصیه به تقوا و رعایت احتیاط در همه امور و درخواست دعای حضرت امام به پایان رسیده است.

گفتار اول کتاب شامل سیره عملی اهل بیت (ع) در گردآوری و مصرف وجوهات شرعی و کیفیت مصرف این وجوهات در عصر ائمه (ع) است که با بیان روایات و احادیث مرتبط با این مساله پایان می یابد.

گفتار دوم به شرح و تفصیل مبانی فقهی فقیهان در وجوهات شرعی می پردازد و تعاریف و مصادیق جامعی از امور حسبیه، گرفتن وجوهات شرعی و مصرف وجوهات ارائه می دهد.

گفتار سوم مبانی فقهی خاص امام خمینی (س) را در مصرف وجوهات و همچنین مبانی فقهی ولایت فقیه در تمامی خمس توضیح می دهد و نکات مربوط به حکم سهم امام و حکم سهم سادات را بیان می کند.

در گفتار چهارم، وکالت و شرایط فقهی آن در امور شرعی بیان شده است و دامنه اختیارات و وکالت فقیه برای صدور احکام مشخص شده است.

گفتار پنجم ضمن شرح اجازات فقهی امام خمینی (س) به بیان محدوده اختیارات وکلا، اجازات روایی، اجازات حاشیه ای، عزل وکلا، توصیه به وکلا و مصارف وجوه شرعیه پرداخته شده است و تفاوت و شیوه صدور اجازات قبل و بعد از انقلاب توسط امام (س) به طور اجمالی بررسی شده است.

بخش دوم کتاب که بخش عظیمی از این کتاب ارزشمند را در برمیگیرد، شامل متن اجازات امام خمینی (س)از تاریخ 17 فروردین 1340 تا 20 اردیبهشت 1348 است که تعداد این اسناد به 430 سند می رسد.

بخش پایانی این کتاب فهرست اجازات امام خمینی (س) است که اجازات به ترتیب شماره سند و به صورت فهرست وار با ذکر نام و عنوان گیرنده و معرف و بیان حدود اختیارات، آورده شده است.

این کتاب در 604 صفحه و در هزار نسخه به چاپ رسیده است.

 

 

. انتهای پیام /*