دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا در آن توفیق و خودداری و پاک کن دلم را از تیرگی ها و گرفتگی های تهمت. ای مهربان به بندگان با ایمان خود.

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامی دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها. ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرار کنندگان.

دوشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

خدایا روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهای مرا از سختی به آسانی و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را. ای مهربان به بندگان شایسته خویش.

یکشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـی شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده. ای شنواترین شنوایان.

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت. ای نگهدار دلهای پیامبران.

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

خدایا من از تو می خواهم در آن آنچه تو را خشنود کند و پناه می برم به تو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم توفیق در آن برای اینکه فرمانت برم و نافرمانی تو ننمایم ای بخشنده سائلان

پنجشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۴:۰
دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

خدایا بشوی مرا در این ماه از گناه و پاکم نما در آن از عیبها و آزمایش کن دلم را در آن به پرهیزکاری دلها ای چشم پوش لغزشهای گناهکاران.

چهارشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

خدایا بگشا به رویم در این ماه درهای فضلت و فرود آر برایم در آن برکاتت را و توفیقم ده در آن برای موجبات خشنودیت و مسکنم ده در آن وسطهای بهشت ای اجابت کننده خواسته ها و دعاهای بیچارگان.

سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۱۸
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده برایم در آن به سوی خشنودیهایت راهنمایی و قرار مده شیطان را در آن بر من راهی و قرار بده بهشت را برایم منزل و آسایـشگاه. ای برآورنده حاجتهای جویندگان

دوشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

خدایا بگشا برایم در آن درهای بهشت و ببند برایم درهای آتش دوزخ را

یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش

شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

خدایا آگاهم نما در آن برای برکات سحرهایش

جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهای شایسته واعمال نیک

پنجشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان

چهارشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا در در این ماه طاعت فروتنان را نصیبم کن

سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۷:۵
دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک و کثافت

یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۷:۲۴
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش و پاکدامنی

شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۷:۱۴
دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

خدایا دوست گردان به من در این روز نیکی را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانی را

جمعه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۷:۷
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت

پنجشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۷:۰
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده برایم در آن بهره ای از رحمت فراوانـت

چهارشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۷:۳۶
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان

سه شنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۷:۳۰
دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

خدایا وا مگذار مرا در این روز...

یکشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۱۷
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان...

شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۲