فرزند زمان خویشتن باش

به انگیزه سالروز قبول قطعنامه 598

فرزند زمان خویشتن باش

امام(س) فرزند زمان خویشتن بود. زمان شناس و انتخابگر بود، «ساکن و منزوی» نبود و همواره با «حرکت» همراه بود. او با پای نهادن بر سر نفس خویش یک سروگردن بالاتر از همه، جهان را از افقی گسترده تر و سطحی رفیع تر از منافع کوتاه مدت گروه های خاص مورد ارزیابی قرار می داد و همواره جلوتر از زمان خویش حرکت می کرد

پنجشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۰ - ۱۶:۲
صفحه 11 از 11 < قبلی | 11