تعداد 1 مورد یافت شد

توجه به اقتضائات زمانی و مکانی ویژگی برجسته رهبری امام خمینی(س) بود

ایرانیان توانستند در بهمن 57 ر به همراه یک عده از رزمندگان جنوب به تهران آمده بودیم و با آقای بهشتی و رفسنجانی ملاقات کردیم بعد از اینکه نماز را به ... کردیم بعد از اینکه نماز را به جماعت برگزار کردیم، همگی دور آقای بهشتی جمع شدیم آن زمان اوج بحث های بنی صدر و کارشکنی ... جمع شدیم آن زمان اوج بحث های بنی صدر و کارشکنی های او بود. آقای بهشتی گفتند مواجهه امام با ما و بنی صدر به گونه ای است ... از همان نگاه اصولی و فقهی شان بود. وزیر کار در کابینه آقای موسوی به قانون کار اعتقادی نداشتند و می گفتند که قانون ... خواهند رسید و دولت نباید در این مسئله مداخله کند. ولی آقای موسوی اعتقاد داشتند برای جلوگیری از شکاف اقتصادی و ...